वडा ८

अजब सिह बिष्ट
वडा अध्यक्ष
९८४९७४४२२०

अभयराज मिश्र
वडा सचिव
९८६५६०५८५५

 

Ward Contact Number: 
9865605855