FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली ७९-८० 01/09/2023 - 16:52 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली
सार्वजनिक सेवा प्रवाह ७९-८० 01/09/2023 - 16:51 PDF icon सार्वजनिक सेवा प्रवाह.pdf
शैल्यशिखर नगरपालिकाको मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९-८० 12/20/2022 - 19:16 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यविधि २०७९
शैल्यशिखर नगरपालिका बैठक भत्ता तथा भ्रमण खर्च सम्बन्धि कार्यिवधि २०७९ ७९-८० 12/20/2022 - 19:14 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका बैठक भत्ता तथा भ्रमण खर्च सम्बन्धि कार्यिवधि २०७९
शैल्यिशखर नगरपालिका फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७९ ७९-८० 12/20/2022 - 19:13 PDF icon शैल्यिशखर नगरपालिका फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७९
शैल्यशिखर नगरपालिका प्राविधिक कर्मचारी फिल्ड सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ७९-८० 12/20/2022 - 19:12 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका प्राविधिक कर्मचारी फिल्ड सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि २०७९
शैल्यशिखर नगरपालिका सवारी साधन सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 10/21/2022 - 16:48 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका सवारी साधन सञ्चालन कार्यविधि, २०७९
नगर खेलकुद विकास समिति सञ्चालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 10/21/2022 - 16:47 PDF icon नगर खेलकुद विकास समिति सञ्चालन कार्यविधि २०७९
शैल्यशिखर नगरपालिका खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ ७९-८० 10/21/2022 - 16:37 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९
शैल्यशिखर नगरपालिका करार कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 08/13/2022 - 13:54 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका करार कार्यविधि, २०७९

Pages