ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शैल्यशिखर नगरपालिकाको विधायन समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 06/17/2022 - 23:37 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको विधायन समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८
शैल्यशिखर नगरपालिकाको लेखा समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 06/17/2022 - 23:36 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको लेखा समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि,२०७८
शैल्यशिखर नगरपालिकाको कृषि ऐन २०७८ ७८/७९ 06/17/2022 - 23:35 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको कृषि ऐन २०७८
शैल्यशिखर नगरपालिकाको वन ऐन २०७८ ७८/७९ 06/17/2022 - 23:33 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको वन ऐन २०७८
शैल्यशिखर नगरपालिकाको भूमि ऐन २०७८ ७८/७९ 06/17/2022 - 23:31 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको भूमि ऐन २०७८
शैल्नयशिखर गरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन, २०७८ ७८/७९ 06/17/2022 - 23:29 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन, २०७८
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि ७४/७५ 05/12/2021 - 23:46 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि
शैल्यशिखर नगरपालिकाको सहकारी ऐन ७४/७५ 05/12/2021 - 23:43 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको सहकारी ऐन
शैल्यशिखर नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून ७४/७५ 05/12/2021 - 23:37 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून
शैल्यशिखर नगरपालिका विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन निर्देशिका ७४/७५ 05/12/2021 - 23:36 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन निर्देशिका

Pages